ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
2 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
3 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
4 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
5 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ