ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200381 นายปณิธาน สนพะเนา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
2 D6200398 นายศรายุทธ ตาสัก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
3 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
4 M6201586 นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621724 ADVANCED MOLECULAR BIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ