ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200398 นายธนวรรธน์ ตราศักดิ์ทวีสกุล TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
2 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
3 M6200862 นายนพพร แนววัน TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
4 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
5 M6201586 นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621723 INTEGRATIVE INFECTION AND IMMUNITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ