ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6200855 Mr.NAV LA TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621722 CONTEMPORARY PARASITOLOGY
2 M6200930 นางสาวนัยนา อินโคกสูง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621722 CONTEMPORARY PARASITOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ