ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621721 COMPREHENSIVE LABORATORY SKILL
2 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621721 COMPREHENSIVE LABORATORY SKILL
3 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621721 COMPREHENSIVE LABORATORY SKILL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ