ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
2 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
3 M6111335 นายวิตะ บุษดี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
4 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
5 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
6 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
7 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
8 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
9 M6111427 นายถิรายุ มีฤกษ์สม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
10 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
11 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
12 M6111458 MissMONICA LENG TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ