ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200381 นายปณิธาน สนพะเนา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
2 D6200398 นายศรายุทธ ตาสัก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
3 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
4 M6200855 Mr.NAV LA TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
5 M6200862 นายนพพร แนววัน TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
6 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
7 M6201586 นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
8 M6201593 นางพรรณนิดา สินธุพัฒนพันธุ์ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621713 SEMINAR IN TRANSLATIONAL MEDICINE III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ