ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6200381 นายปณิธาน สนพะเนา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 1 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
2 D6200398 นายศรายุทธ ตาสัก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
3 D6200404 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 1 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
4 M6200855 Mr.NAV LA TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
5 M6200862 นายนพพร แนววัน TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 1 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
6 M6200879 นางสาวเอมิกา โปสันเทียะ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 60 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
7 M6200893 นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
8 M6200930 นางสาวนัยนา อินโคกสูง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
9 M6201586 นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
10 M6201593 นางพรรณนิดา สินธุพัฒนพันธุ์ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621704 RESEARCH METHODOLOGY IN TRANSLATION MEDICINE AND BIOSTATISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ