ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
2 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
3 M6111328 นางสาวสุวรรณี บวรชาติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
4 M6111335 นายวิตะ บุษดี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
5 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
6 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
7 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
8 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
9 M6111397 นางสาวปรียาภรณ์ บุกขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
10 M6111403 นางสาวเบญจพันธ์ ปนิทานัง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
11 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
12 M6111427 นายถิรายุ มีฤกษ์สม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
13 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
14 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES
15 M6111458 MissMONICA LENG TRANSLATIONAL MEDICINE 1 0 621702 BASIC AND CLINICAL SCIENCES