ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6111304 นางสาวฐิติมากรณ์ นามโฮง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
2 M6111311 นางสาวจตุพร พระขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
3 M6111328 นางสาวสุวรรณี บวรชาติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
4 M6111335 นายวิตะ บุษดี TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
5 M6111359 นางสาวจุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
6 M6111366 นางสาวพนิตา ไชยปัดถา TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
7 M6111373 นางอนัญญา ทวีภักดีโชติ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
8 M6111380 นางสาวสุกัญญา ผลพิมาย TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
9 M6111397 นางสาวปรียาภรณ์ บุกขุนทด TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
10 M6111403 นางสาวเบญจพันธ์ ปนิทานัง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
11 M6111410 นางสาวนารดา ญาติเจริญ TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
12 M6111427 นายถิรายุ มีฤกษ์สม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
13 M6111434 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
14 M6111441 นางสาววิรังรอง ศรีทองกลาง TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
15 M6111458 MissMONICA LENG TRANSLATIONAL MEDICINE 1 10 0 621701 CONCEPT IN TRANSLATION MEDICINE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ