ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B6023829 นางสาวกมลพร พูลรอด Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B6027766 นางสาวกรกฏ อินทรผาสุข Mechanical Engineering 1 10 0 585340 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ