ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
2 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
3 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 1 10 1 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
4 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
5 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
6 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
7 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
8 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
9 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
10 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
11 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
12 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
13 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
14 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
15 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
16 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ Mechanical Engineering 1 W 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
17 B6234393 Mr.MENGKONG LOR Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
18 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
19 B6234416 Mr.Long Mengly Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
20 B6234423 Mr.SISAMONE PHONGTHAVONGSA Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
21 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
22 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
23 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP Mechanical Engineering 1 10 0 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ