ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ Mechanical Engineering 1 10 0 585203 ENGINEERING DYNAMICS
2 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 585203 ENGINEERING DYNAMICS
3 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 585203 ENGINEERING DYNAMICS
4 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 585203 ENGINEERING DYNAMICS
5 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ Mechanical Engineering 1 10 0 585203 ENGINEERING DYNAMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ