ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
2 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
3 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
4 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
5 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
6 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
7 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
8 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
9 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
10 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
11 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
12 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
13 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
14 B6104023 นางสาวนิชาดา คงสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
15 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
16 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
17 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
18 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
19 B6105556 นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
20 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
21 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
22 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
23 B6105860 นายวศิณ ชาญปรีชารัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
24 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
25 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
26 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
27 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
28 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
29 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
30 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
31 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
32 B6108229 นายวศิน นามโคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
33 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
34 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
35 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
36 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
37 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
38 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
39 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
40 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
41 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
42 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
43 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
44 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
45 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
46 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
47 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
48 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
49 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
50 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
51 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
52 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
53 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
54 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
55 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
56 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
57 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
58 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
59 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
60 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
61 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
62 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
63 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
64 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
65 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
66 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
67 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
68 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
69 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
70 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
71 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
72 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
73 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
74 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
75 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
76 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
77 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
78 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
79 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
80 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
81 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
82 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
83 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
84 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
85 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
86 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
87 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
88 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 522385 INTRODUCTION TO BUSINESS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ