ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
2 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
3 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
4 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
5 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
6 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์ CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
7 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
8 B6026042 นายวราชิต อินคุณ CPE 1 10 1 523454 COMPUTER NETWORK PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ