ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
2 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
3 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
4 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
5 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
6 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
7 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
8 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
9 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
10 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
11 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
12 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
13 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
14 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 1 10 1 523313 WEB APPLICATIONS
15 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 1 523313 WEB APPLICATIONS
16 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
17 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
18 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 10 0 523313 WEB APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ