ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
2 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
3 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
4 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
5 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
6 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
7 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
8 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
9 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
10 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
11 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
12 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
13 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
14 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
15 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
16 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
17 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
18 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
19 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
20 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 1 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
21 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
22 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
23 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
24 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
25 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
26 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
27 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
28 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
29 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
30 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
31 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
32 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
33 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
34 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
35 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
36 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
37 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
38 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
39 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
40 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
41 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
42 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
43 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
44 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
45 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
46 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
47 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
48 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
49 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
50 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
51 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
52 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
53 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
54 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
55 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
56 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
57 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
58 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
59 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
60 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
61 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
62 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
63 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
64 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
65 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
66 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
67 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
68 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
69 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
70 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
71 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
72 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
73 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
74 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
75 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
76 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
77 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
78 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
79 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
80 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
81 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
82 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
83 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
84 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
85 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
86 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
87 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ