ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
3 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
4 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
5 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
6 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
7 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
8 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
9 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
10 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
11 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
12 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
13 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
14 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
15 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
16 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
17 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
18 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
19 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
20 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
21 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
22 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
23 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
24 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
25 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
26 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
27 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
28 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
29 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
30 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
31 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
32 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
33 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
34 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
35 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
36 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
37 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์ CPE 1 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
38 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
39 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
40 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
41 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
42 B6116637 นายพิชัย โสมาสา CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
43 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
44 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
45 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
46 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
47 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
48 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
49 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 1 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
50 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
51 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
52 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น CPE 2 60 0 523354 OPERATING SYSTEMS
53 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
54 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
55 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
56 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
57 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
58 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
59 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
60 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
61 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
62 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
63 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
64 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
65 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
66 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
67 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
68 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
69 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
70 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 2 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
71 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
72 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
73 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
74 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
75 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
76 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
77 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
78 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
79 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
80 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
81 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 2 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
82 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
83 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
84 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 2 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
85 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
86 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
87 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
88 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
89 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
90 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
91 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
92 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์ CPE 2 10 3 523354 OPERATING SYSTEMS
93 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
94 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่ CPE 2 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
95 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
96 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
97 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 2 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
98 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
99 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
100 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 2 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ