ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
2 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
3 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
4 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
5 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
6 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
7 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 1 1 523353 COMPUTER NETWORKS
8 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน CPE 1 1 523353 COMPUTER NETWORKS
9 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
10 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 1 3 523353 COMPUTER NETWORKS
11 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
12 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
13 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
14 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
15 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
16 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
17 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
18 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
19 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
20 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
21 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
22 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
23 B6012755 นายธนกร รูปสม CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
24 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
25 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
26 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
27 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
28 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
29 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
30 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์ CPE 1 3 523353 COMPUTER NETWORKS
31 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร CPE 1 1 523353 COMPUTER NETWORKS
32 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
33 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
34 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
35 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
36 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
37 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
38 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
39 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 1 0 523353 COMPUTER NETWORKS
40 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
41 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
42 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
43 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
44 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
45 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
46 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
47 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
48 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
49 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
50 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
51 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
52 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
53 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
54 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
55 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
56 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
57 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
58 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
59 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
60 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
61 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
62 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
63 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
64 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
65 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 2 1 523353 COMPUTER NETWORKS
66 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
67 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
68 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี CPE 2 3 523353 COMPUTER NETWORKS
69 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
70 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
71 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
72 B6026042 นายวราชิต อินคุณ CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
73 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 2 0 523353 COMPUTER NETWORKS
74 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 2 1 523353 COMPUTER NETWORKS
75 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
76 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
77 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 3 1 523353 COMPUTER NETWORKS
78 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
79 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล CPE 3 1 523353 COMPUTER NETWORKS
80 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
81 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
82 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
83 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
84 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
85 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
86 B6005795 นายพงศกร มาประโคน CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
87 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
88 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 3 1 523353 COMPUTER NETWORKS
89 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ CPE 3 3 523353 COMPUTER NETWORKS
90 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
91 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
92 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
93 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
94 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
95 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
96 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 3 1 523353 COMPUTER NETWORKS
97 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
98 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
99 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 3 1 523353 COMPUTER NETWORKS
100 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
101 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
102 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
103 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
104 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
105 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 3 1 523353 COMPUTER NETWORKS
106 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
107 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์ CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
108 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS
109 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน CPE 3 0 523353 COMPUTER NETWORKS