ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
2 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
3 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
4 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
5 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
6 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
7 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
8 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
9 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
10 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
11 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
12 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
13 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
14 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
15 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
16 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
17 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
18 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
19 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
20 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
21 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
22 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
23 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
24 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
25 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
26 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
27 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
28 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
29 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
30 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
31 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
32 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
33 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
34 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
35 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
36 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
37 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
38 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
39 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
40 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
41 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
42 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
43 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
44 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
45 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
46 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
47 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
48 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
49 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
50 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
51 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
52 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
53 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์ CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
54 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
55 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
56 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
57 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
58 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
59 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
60 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
61 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
62 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
63 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
64 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
65 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
66 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 2 W 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
67 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
68 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
69 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
70 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
71 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
72 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
73 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
74 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
75 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
76 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
77 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
78 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
79 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
80 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
81 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
82 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
83 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
84 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
85 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
86 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
87 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
88 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
89 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
90 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
91 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
92 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
93 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
94 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
95 B6116637 นายพิชัย โสมาสา CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
96 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
97 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
98 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
99 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
100 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 2 10 0 523332 SOFTWARE ENGINEERING
101 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ