ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 1 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
33 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
34 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
35 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
36 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
37 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
38 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
39 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
40 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
41 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
42 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
43 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
44 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
45 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
46 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
47 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
48 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
49 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
50 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
51 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
52 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
53 B6116637 นายพิชัย โสมาสา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
54 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
55 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
56 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
57 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
58 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 1 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
59 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่ CPE 1 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
60 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
61 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
62 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
63 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
64 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
65 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
66 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
67 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
68 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
69 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
70 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
71 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
72 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
73 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
74 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
75 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
76 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
77 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
78 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
79 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
80 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
81 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
82 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
83 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
84 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
85 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
86 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
87 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
88 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
89 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
90 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
91 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
92 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
93 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
94 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
95 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
96 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
97 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
98 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
99 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
100 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
101 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
102 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
103 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
104 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
105 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
106 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
107 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
108 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
109 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 2 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
110 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์ CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
111 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
112 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
113 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
114 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 2 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN