ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 W 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
33 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
34 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
35 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
36 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
37 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
38 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
39 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
40 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
41 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
42 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
43 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
44 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
45 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
46 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
47 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
48 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
49 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
50 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
51 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
52 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
53 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
54 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
55 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
56 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 2 W 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
57 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
58 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
59 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
60 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
61 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
62 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
63 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
64 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
65 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
66 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
67 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
68 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
69 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
70 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
71 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
72 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
73 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
74 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
75 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
76 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
77 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
78 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
79 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
80 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
81 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
82 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ