ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ CPE 1 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน CPE 1 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B6010171 นายเสกสรร จินโจ CPE 1 60 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล CPE 1 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B6005795 นายพงศกร มาประโคน CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
33 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
34 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
35 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
36 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
37 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
38 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
39 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
40 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
41 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
42 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
43 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
44 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
45 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
46 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
47 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
48 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
49 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
50 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
51 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
52 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
53 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
54 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
55 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
56 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
57 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
58 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
59 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
60 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
61 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
62 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
63 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
64 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
65 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
66 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
67 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
68 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
69 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
70 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
71 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
72 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
73 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
74 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
75 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
76 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
77 B6012755 นายธนกร รูปสม CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
78 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
79 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
80 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
81 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
82 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
83 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
84 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
85 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
86 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
87 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
88 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
89 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
90 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
91 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
92 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
93 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
94 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
95 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
96 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
97 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
98 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
99 B6026042 นายวราชิต อินคุณ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
100 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ