ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
2 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
3 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
4 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
5 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
6 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
7 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
8 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
9 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ