ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
2 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
3 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
4 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
5 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
6 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
7 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
8 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
9 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
10 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
11 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
12 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ