ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
2 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
3 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
4 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
5 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
6 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
7 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
8 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
9 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
10 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
11 B6015152 นางสาวประวรรณรัตน์ ถามูลเลิศ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
12 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
13 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
14 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
15 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526426 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ