ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531364 CORROSION TESTING
2 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 531364 CORROSION TESTING
3 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531364 CORROSION TESTING
4 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 10 1 531364 CORROSION TESTING
5 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531364 CORROSION TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ