ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
2 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
3 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
4 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
5 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
6 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
7 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
8 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
9 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
11 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
12 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
13 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
14 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
15 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
16 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ