ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
2 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
3 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
4 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
5 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
6 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
7 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
8 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
9 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
10 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
11 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
12 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
13 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
14 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
15 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
16 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
17 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
18 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
19 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
20 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
21 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
22 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
23 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
24 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
25 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
26 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
27 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
28 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
29 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
30 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 W 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
31 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
32 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
33 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
34 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
35 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
36 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
37 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
38 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
39 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
40 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
41 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
42 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
43 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
44 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
45 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 W 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
46 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
47 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
48 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
49 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
50 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
51 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
52 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
53 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
54 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
55 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
56 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
57 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
58 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
59 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
60 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
61 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
62 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
63 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
64 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
65 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
66 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
67 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
68 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
69 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
70 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
71 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
72 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
73 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
74 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
75 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
76 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
77 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
78 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
79 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
80 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
81 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
82 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
83 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
84 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
85 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
86 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
87 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
88 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
89 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 1 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
90 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ