ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
2 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
3 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
4 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
5 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
6 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
7 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
8 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
9 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
10 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
11 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
12 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
13 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
14 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
15 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
16 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
17 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
18 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
19 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
20 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
21 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
22 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
23 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
24 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
25 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
26 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
27 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
28 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
29 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
30 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
31 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
32 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
33 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
34 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
35 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
36 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
37 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
38 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
39 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
40 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
41 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
42 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
43 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
44 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
45 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
46 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
47 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 1 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
48 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
49 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
50 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
51 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
52 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
53 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
54 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
55 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
56 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
57 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
58 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
59 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
60 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
61 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
62 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
63 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
64 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
65 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
66 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
67 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
68 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
69 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
70 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
71 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
72 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
73 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
74 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
75 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
76 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
77 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
78 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
79 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
80 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
81 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
82 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
83 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 W 1 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
84 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
85 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
86 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
87 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
88 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
89 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
90 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
91 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
92 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
93 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
94 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
95 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
96 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
97 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
98 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 W 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
99 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
100 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
101 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
102 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
103 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
104 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ