ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
2 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
3 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
4 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
5 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
6 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 1 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
7 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
8 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
9 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
11 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
12 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
13 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
14 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
15 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
16 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
17 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
18 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
19 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
20 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
21 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
22 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
23 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
24 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
25 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
26 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
27 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
28 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
29 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
30 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
31 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
32 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
33 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
34 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
35 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
36 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
37 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
38 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
39 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 1 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
40 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
41 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
42 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
43 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
44 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
45 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 1 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
46 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
47 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
48 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
49 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
50 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
51 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
52 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
53 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
54 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
55 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
56 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
57 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
58 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
59 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
60 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
61 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
62 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
63 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
64 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
65 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
66 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
67 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
68 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
69 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
70 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
71 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
72 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
73 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
74 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
75 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
76 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
77 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
78 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
79 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
80 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
81 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
82 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
83 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
84 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม EE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
85 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
86 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
87 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
88 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร Environmental Engineering 2 W 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
89 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง CERAMIC ENGINEERING 2 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
90 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
91 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
92 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
93 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
94 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง Environmental Engineering 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
95 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
96 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
97 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
98 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ