ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
2 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
3 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
4 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
5 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
6 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
7 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
8 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
9 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
11 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
12 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
13 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
14 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
15 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
16 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
17 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
18 B6010171 นายเสกสรร จินโจ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
19 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
20 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
21 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
22 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
23 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
24 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 1 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
25 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
26 B6019433 นายสธน หนูเมือง Electronic Engineering 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
27 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
28 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
29 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
30 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
31 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
32 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
33 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี Electronic Engineering 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
34 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
35 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
36 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
37 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
38 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
39 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
40 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
41 B5801428 นางสาวศิลป์สุภา มาสงค์ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
42 B5803699 นางสาววรินทร สกุลวงษ์ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
43 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
44 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
45 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
46 B5824519 นางสาวระวิ สิทธิธนสิน CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
47 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
48 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
49 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
50 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
51 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
52 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
53 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
54 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
55 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
56 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
57 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
58 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
59 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
60 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
61 B6005795 นายพงศกร มาประโคน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
62 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
63 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
64 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
65 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
66 B6008376 นางสาวกมลฉัตร กมลลานนท์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
67 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
68 B6008901 นางสาวนัฏภรณ์ ถาวระ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
69 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
70 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
71 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
72 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
73 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
74 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
75 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
76 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
77 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
78 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
79 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
80 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
81 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
82 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
83 B6016357 นายไตรรงค์ บำรุงเกตุอุดม CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
84 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
85 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
86 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข CPE 2 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
87 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
88 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
89 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
90 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง CPE 2 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
91 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
92 B6029449 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์คุ้ม CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
93 B5806126 นางสาวณิศร์ชญา ศรีสวัสดิ์ CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
94 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
95 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
96 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
97 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
98 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
99 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
100 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
101 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
102 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
103 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
104 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
105 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
106 B6006525 นายกล มุ่งวิชา CPE 3 W 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
107 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
108 B6009762 นายธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์ CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
109 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
110 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
111 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
112 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
113 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
114 B6012755 นายธนกร รูปสม CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
115 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
116 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
117 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
118 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
119 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
120 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
121 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์ CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
122 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
123 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
124 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
125 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
126 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
127 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
128 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
129 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
130 B6026042 นายวราชิต อินคุณ CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
131 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
132 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
133 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ