ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
2 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
3 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
4 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
5 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
6 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
7 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
8 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
9 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
11 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
12 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
13 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
14 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
15 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
16 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
17 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
18 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
19 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
20 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
21 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
22 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
23 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
24 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
25 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
26 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
27 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 1 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
28 B6306083 นางสาวกัญธนัช เขตคำ Environmental Engineering 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
29 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
30 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
31 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
32 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
33 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
34 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
35 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
36 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
37 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
38 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
39 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
40 B6311032 นายภัทรพล การวิชา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
41 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
42 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
43 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
44 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
45 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
46 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
47 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
48 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
49 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
50 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
51 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
52 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม CPE 1 60 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
53 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
54 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม CPE 1 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
55 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
56 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
57 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
58 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
59 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
60 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
61 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
62 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
63 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
64 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
65 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
66 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
67 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
68 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
69 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
70 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
71 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
72 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
73 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
74 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
75 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
76 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
77 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
78 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
79 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
80 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
81 B6311230 นายธนากร พรหมกูล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
82 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
83 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์ Environmental Engineering 2 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
84 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
85 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
86 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
87 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
88 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
89 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
90 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
91 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
92 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย Mechatronics Engineering 2 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
93 B6328726 นายสหพล แสนพวง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
94 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
95 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์ CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
96 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
97 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง CPE 2 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
98 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
99 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
100 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
101 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
102 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
103 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
104 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
105 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
106 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
107 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 3 10 3 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
108 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
109 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
110 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
111 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 3 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
112 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
113 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
114 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 3 W 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
115 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
116 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
117 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
118 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
119 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
120 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
121 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ CPE 3 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ