ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
2 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
3 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
4 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
5 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
6 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
7 B6019433 นายสธน หนูเมือง Electronic Engineering 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
8 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
9 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
11 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
12 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
13 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
14 B6029449 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์คุ้ม CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ