ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006525 นายกล มุ่งวิชา CPE 1 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
2 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
3 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น CPE 1 W 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
4 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
5 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
6 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
7 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
8 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
9 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
11 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
12 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
13 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
14 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
15 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
16 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
17 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
18 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
19 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
20 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
21 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
22 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
23 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
24 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
25 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
26 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
27 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
28 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
29 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
30 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
31 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
32 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
33 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 10 1 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
34 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
35 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
36 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
37 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
38 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
39 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
40 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
41 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
42 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
43 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
44 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
45 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
46 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 10 0 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ