ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5674206 นายณทชัย มีชำนาญ INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
2 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
3 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
4 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
5 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
6 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
7 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
8 B6070236 นายพัชร กกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
9 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
10 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
11 B6070298 นางสาวสกุนา เรียงใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
12 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
13 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
14 B6070489 นายภูมิมินทร์ นาคเสนีย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
15 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
16 B6070717 นางสาวอรอนงค์ งำเมืองตึง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
17 B6070779 นางสาวอุษณิษา แสวงสุข INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
18 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี INFORMATION SCIENCE 1 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
19 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
20 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
21 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
22 B6070984 นางสาวปณิธาน เลาสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
23 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
24 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
25 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
26 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
27 B6071097 นางสาวกมลวรรณ เกาะทองหลาง Not Yet Specified 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
28 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
29 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
30 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
31 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
32 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
33 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
34 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
35 B6073268 นางสาวญาณวี โปรยกลาง INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
36 B6073275 นางสาวพิมลสิริ เขื่อนคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
37 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
38 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
39 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
40 B6073442 นางสาวณัฐมล โพธิ์ดอกไม้ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
41 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
42 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
43 B6073541 นางสาวประไพพรรณ พรหมอุปถัมภ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
44 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
45 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
46 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
47 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
48 B6075491 นายนันทวุฒิ ดอกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
49 B6070021 นายภาคภูมิ พันพิลึก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
50 B6070175 นายดาวฝน ต้นพิมพ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
51 B6070205 นางสาวจิราภรณ์ วันดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
52 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
53 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
54 B6070274 นางสาวชโลทร แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
55 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
56 B6070397 นางสาวเจนจิรา สดใส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
57 B6070403 นายปิยพงษ์ วงศ์สวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
58 B6070410 นางสาวปิยดา คงเมือง Not Yet Specified 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
59 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
60 B6070458 นางสาวพนิตา แก่นจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
61 B6070496 นางสาวเอมอร จะเรียมพันธ์ Not Yet Specified 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
62 B6070502 นางสาวพัชราภรณ์ นอกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
63 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
64 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
65 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
66 B6070618 นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
67 B6070625 นางสาวภัทรวรินทร์ ทรงศิลป์ INFORMATION SCIENCE 2 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
68 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
69 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
70 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
71 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
72 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
73 B6070915 นางสาวณัฐพร ภูพลอย Not Yet Specified 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
74 B6070960 นายปองพล ศิลปะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
75 B6071196 นางสาวนัฐธิดา สุคลยรัตน์ Not Yet Specified 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
76 B6071271 นายธนพล วงสุตาล INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
77 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
78 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
79 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
80 B6073596 นายลายคราม จงภักดี Not Yet Specified 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
81 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
82 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
83 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
84 B6073701 นางสาวนงนภัส โปร่งสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
85 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
86 B6073909 นางสาวธิติยา ผันโคกกรวด INFORMATION SCIENCE 2 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
87 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
88 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
89 B6074067 นางสาวจีธนันท์ เนียมสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
90 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
91 B6074289 นางสาวมินตรา ไพเราะ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
92 B6074296 นายธีรยุทธ กกขุนทด INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
93 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
94 B6074562 นายพงศกร นากลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
95 B6074579 นายเจษฎา กัลยา INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
96 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
97 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
98 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
99 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
100 B6070090 นางสาวณัฐชญาภรณ์ เหมแดง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
101 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
102 B6070267 นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
103 B6070304 นายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
104 B6070328 นางสาวเบญจวรรณ สามิภักดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
105 B6070342 นางสาวสุภาวดี ศรีใส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
106 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
107 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
108 B6070571 นางสาวอติกานต์ กลิ่นจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
109 B6070670 นางสาวรักษาพร หัดกล้า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
110 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
111 B6070748 นางสาวสุธารส สุขเฟื่องฟู INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
112 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
113 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
114 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
115 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
116 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
117 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
118 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์ INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
119 B6071141 นางสาวหัทยา บุญสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
120 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
121 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
122 B6073350 นายวีรวัฒน์ โชติกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
123 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
124 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
125 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
126 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
127 B6073732 นายภูฐาน ทิพาวรรณากร Not Yet Specified 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
128 B6073749 นางสาววรรณอนงค์ สิทธิเนติกุล Not Yet Specified 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
129 B6073770 นางสาวนุศรา เกื้อกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
130 B6073800 นายจักราวุฒิ วังบอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
131 B6073817 นางสาวกาญจนกรณ์ ทาบุราณ Not Yet Specified 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
132 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
133 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
134 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
135 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
136 B6074241 นายกุลชาติ กระมลฉ่ำ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
137 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
138 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
139 B6074487 นางสาวสรวิศา พรมณี INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
140 B6074517 นางสาวอัญรินทร์ สุ่มมาตย์ Not Yet Specified 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
141 B6074760 นางสาวศุภพรรษา เจริญใจ INFORMATION SCIENCE 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
142 B6074807 นางสาวเพ็ญดารา มานะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
143 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
144 B6074906 นางสาวนฎา ทองยัง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
145 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
146 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
147 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
148 B6075606 นายพงษ์สิทธิ์ อภิวงศ์โสภณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
149 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี INFORMATION SCIENCE 4 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
150 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
151 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
152 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
153 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
154 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
155 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
156 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
157 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
158 B6071103 นางสาวปิยาพัชร์ ศรีจันทร์ Not Yet Specified 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
159 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
160 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
161 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
162 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
163 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
164 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
165 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
166 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
167 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
168 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
169 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
170 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
171 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
172 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
173 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
174 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
175 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
176 B6073893 นายอัสนี สุขเอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
177 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
178 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
179 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
180 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
181 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
182 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
183 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
184 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
185 B6074425 นายวสุธา จันพางาม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
186 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
187 B6074593 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
188 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
189 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์ INFORMATION SCIENCE 4 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
190 B6074739 นางสาวภัทรธิรา พรหมวงศ์ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
191 B6074777 นางสาวกมลชนก โอษฐจันทร์ศรี INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
192 B6074814 นายอาทิตย์ ด้านชอบ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
193 B6074821 นางสาวชนากานต์ จิตรจันทึก INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
194 B6074876 นางสาวธันยพร ภู่ผ่าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
195 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
196 B6075569 นางสาวภัทราพร โสภา INFORMATION SCIENCE 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
197 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
198 B5970162 นายทักษิณ เหลี่ยมแฉ่ง INFORMATION SCIENCE 5 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
199 B5973378 นายภัทรกฤต พันธุ์สด Not Yet Specified 5 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
200 B5973521 นายชวรัตน์ คุ้มแวง INFORMATION SCIENCE 5 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
201 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
202 B6070359 นางสาวเปรมฤทัย เกษมสวัสดิ์ Not Yet Specified 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
203 B6070373 นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
204 B6070731 นายคุณาวิชญ์ ผาสุขมูล INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
205 B6070847 นางสาวสุพัชรีย์ บุญเรือง Not Yet Specified 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
206 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
207 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
208 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
209 B6071066 นายเอกศิษฏ์ บังเพลิง INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
210 B6071073 นายนาราชา หงษ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
211 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
212 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
213 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
214 B6071240 นายธีรดนย์ เกลียวกลม INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
215 B6073169 นายปฏิภาณ สมเพียร INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
216 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
217 B6073299 นายกำพล ม่วงศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
218 B6073329 นายพัชรภทร สุทธิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
219 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
220 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
221 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
222 B6074074 นายชานน สัมพันธ์วงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
223 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย INFORMATION SCIENCE 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
224 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์ INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
225 B6074142 นายอนุวัฒน์ ป้อมทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
226 B6074418 นายเจษฎา แก้วทองมา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 3 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
227 B6074463 นายสหรัฐ วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 1 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
228 B6075507 นางสาววิลาวัณย์ วัฒนกุล INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
229 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
230 B6075521 นายกษิดิ์เดช เกิดสาท INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
231 B6075552 นายนันทพัทธ์ คำกอง INFORMATION SCIENCE 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
232 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 0 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT