ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B6207984 นายปิยะ ลังกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
42 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
43 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
44 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
45 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
46 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
47 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
48 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
49 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
50 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
51 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
52 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
53 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
54 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
55 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
56 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
57 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
58 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
59 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
60 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
61 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
62 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
63 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
64 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
65 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
66 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
67 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
68 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
69 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
70 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
71 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
72 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
73 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
74 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
75 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
76 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
77 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
78 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
79 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
80 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
81 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
82 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
83 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
84 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
85 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
86 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
87 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
88 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
89 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
90 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
91 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
92 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
93 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
94 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
95 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
96 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
97 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
98 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
99 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
100 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
101 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
102 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
103 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
104 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
105 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
106 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
107 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
108 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
109 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
110 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
111 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
112 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
113 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
114 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
115 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
116 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
117 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
118 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
119 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
120 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
121 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
122 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
123 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
124 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
125 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
126 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
127 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
128 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
129 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
130 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
131 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
132 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
133 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
134 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
135 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
136 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
137 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
138 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
139 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
140 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
141 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
142 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
143 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
144 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
145 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
146 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
147 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
148 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
149 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
150 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
151 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
152 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
153 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
154 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
155 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
156 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
157 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
158 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
159 B6232771 นายปริญญา ทานวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
160 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
161 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
162 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
163 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
164 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
165 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
166 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
167 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
168 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
169 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ