ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050047 นายจิรายุ นิรโศก Chemistry 1 10 1 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
2 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์ Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
3 B6119317 นางสาวอาริษา แก้วประทุม Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
4 B6119362 นายตุลยวัต ครุธแก้ว Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
5 B6119379 นางสาวชฎาวรรณ คำด่าง Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
6 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
7 B6119454 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์ Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
8 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
9 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
10 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
11 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
12 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
13 B6119669 นางสาววราพรรณ พันธุ์ชัย Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
14 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
15 B6119737 นางสาวประภัสรา ม่วงโสภา Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
16 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
17 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
18 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
19 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
20 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
21 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
22 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
23 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ Chemistry 1 10 0 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ