ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
2 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
3 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
4 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
5 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
6 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
7 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
8 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
9 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
10 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
11 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
12 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
13 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
14 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
15 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
16 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
17 B6211516 นางสาววรินธร ตู้ประเสริฐ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
18 B6211523 นางสาวกิตติญา แหวนจะโป๊ะ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
19 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
20 B6228941 นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
21 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
22 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
23 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
24 B6229009 นางสาวพัชรา แสวงผล B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
25 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
26 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
27 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
28 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
29 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
30 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
31 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
32 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
33 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
34 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
35 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
36 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
37 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
38 B6229160 นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
39 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
40 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
41 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
42 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
43 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
44 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
45 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
46 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
47 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
48 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
49 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
50 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
51 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
52 B6233495 นางสาวพิชชา ยอดบุนอก B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
53 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
54 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
55 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
56 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์ B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
57 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
58 B6234881 นางสาวปิยาใจ สีลาทอง B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
59 B6234904 นายณัฐวุฒิ คำแสงดี B.N.S. 1 10 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ