ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
2 B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
3 B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
4 B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
5 B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
6 B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
7 B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
8 B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
9 B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
10 B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
11 B6128975 นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
12 B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
13 B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม B.N.S. 1 3 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
14 B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
15 B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
16 B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
17 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
18 B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
19 B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
20 B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
21 B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
22 B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
23 B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
24 B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
25 B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
26 B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
27 B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
28 B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
29 B6129637 นางสาวสุรีรักษ์ ประทุมตรี B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
30 B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
31 B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
32 B6129675 นางสาวศุภดาว เป็นสมรักษ์ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
33 B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
34 B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
35 B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
36 B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
37 B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
38 B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
39 B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
40 B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ B.N.S. 1 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
41 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
42 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
43 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
44 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
45 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
46 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
47 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
48 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
49 B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
50 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
51 B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
52 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
53 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
54 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
55 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
56 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
57 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
58 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์ B.N.S. 2 1 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
59 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
60 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
61 B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
62 B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
63 B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
64 B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
65 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
66 B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
67 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
68 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
69 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
70 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
71 B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
72 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์ B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
73 B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์ B.N.S. 2 3 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
74 B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
75 B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
76 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม B.N.S. 2 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
77 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
78 B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ B.N.S. 3 3 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
79 B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
80 B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
81 B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
82 B6128760 นายอิทธิพล กล่อมศรี B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
83 B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
84 B6128845 นางสาวดั่งฝัน เจริญไวย์ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
85 B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
86 B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
87 B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
88 B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
89 B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
90 B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
91 B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
92 B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
93 B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
94 B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
95 B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
96 B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
97 B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
98 B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
99 B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
100 B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
101 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
102 B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
103 B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
104 B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
105 B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
106 B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
107 B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
108 B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
109 B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
110 B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
111 B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์ B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
112 B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
113 B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
114 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
115 B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง B.N.S. 3 0 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
116 B6129804 นางสาววริญญา แสงพล B.N.S. 3 3 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK