ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
2 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
3 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
4 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
5 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
6 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
7 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
8 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
9 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
10 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
11 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
12 B6080716 นายคณิต ลิม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
13 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
14 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
15 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
16 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
17 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
18 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
19 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
20 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
21 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
22 B6080969 นางสาวสุริวิภา กุณาศล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
23 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
24 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
25 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ