ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
2 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
3 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
4 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
5 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
6 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
7 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
8 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
9 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
10 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
11 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
12 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
13 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
14 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
15 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
16 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
17 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
18 B6080846 นายภาคิน เจริญผล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
19 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
20 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
21 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
22 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
23 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
24 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
25 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
26 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
27 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
28 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
29 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
30 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
31 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
32 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
33 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
34 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
35 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
36 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
37 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
38 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
39 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
40 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
41 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
42 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
43 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
44 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
45 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
46 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
47 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
48 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
49 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
50 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
51 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
52 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
53 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
54 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114351 SPORTS INJURIES
55 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
56 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
57 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 1 114351 SPORTS INJURIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ