ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน SPORTS SCIENCE 1 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
2 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
3 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
4 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
5 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
6 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
7 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
8 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
9 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
11 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
12 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
14 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
15 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์ SPORTS SCIENCE 1 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
16 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
17 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
18 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
19 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
20 B6080716 นายคณิต ลิม SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
21 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
22 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
23 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
24 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
25 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
26 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
27 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
28 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
29 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
30 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
31 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
32 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
33 B6080846 นายภาคิน เจริญผล SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
34 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม SPORTS SCIENCE 1 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
35 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
36 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
37 B6080969 นางสาวสุริวิภา กุณาศล SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
38 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
39 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
40 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
41 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
42 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ SPORTS SCIENCE 1 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY