ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 535481 SYSTEM SIMULATION
2 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 535481 SYSTEM SIMULATION
3 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 535481 SYSTEM SIMULATION
4 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 535481 SYSTEM SIMULATION
5 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
6 B5911844 นายกฤตินันท์ จันลาวงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 535481 SYSTEM SIMULATION
7 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
8 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
9 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
10 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
11 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
12 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
13 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
14 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
15 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
16 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
17 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
18 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
19 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
20 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
21 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
22 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
23 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
24 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
25 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
26 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
27 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
28 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
29 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
30 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
31 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
32 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
33 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
34 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
35 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
36 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535481 SYSTEM SIMULATION
37 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
38 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
39 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535481 SYSTEM SIMULATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ