ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 W 0 535310 JIG AND FIXTURE DESIGN
2 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535310 JIG AND FIXTURE DESIGN
3 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535310 JIG AND FIXTURE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ