ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
2 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
3 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
4 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
5 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
6 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
7 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
8 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
9 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
10 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
11 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
12 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
13 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
14 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
15 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
16 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
17 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
18 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
19 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
20 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
21 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
22 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
23 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
24 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
25 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
26 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
27 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
28 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
29 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
30 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
31 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
32 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
33 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
34 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
35 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
36 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
37 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
38 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
39 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
40 B6226657 นายทิวากร หาวิชา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
41 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
42 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
43 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
44 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
45 B6130787 นายศักราช อุดมสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
46 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
47 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
48 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
49 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
50 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
51 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
52 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
53 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
54 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
55 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
56 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
57 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
58 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
59 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
60 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
61 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
62 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
63 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
64 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
65 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
66 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
67 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
68 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
69 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
70 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
71 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
72 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
73 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
74 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
75 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
76 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
77 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
78 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
79 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
80 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
81 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
82 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
83 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
84 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
85 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
86 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ