ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
2 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
3 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
4 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
5 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
6 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
7 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
8 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
9 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 W 0 535209 AUTOMATION
10 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
11 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
12 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
13 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535209 AUTOMATION
14 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535209 AUTOMATION
15 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
16 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
17 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
18 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
19 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
20 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
21 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
22 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
23 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
24 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
25 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535209 AUTOMATION
26 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
27 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
28 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
29 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535209 AUTOMATION
30 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
31 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
32 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
33 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
34 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
35 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535209 AUTOMATION
36 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535209 AUTOMATION
37 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
38 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
39 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
40 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
41 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
42 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535209 AUTOMATION
43 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
44 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
45 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
46 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
47 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
48 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
49 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
50 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
51 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535209 AUTOMATION
52 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
53 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
54 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
55 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
56 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
57 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
58 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
59 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535209 AUTOMATION
60 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
61 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
62 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
63 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
64 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535209 AUTOMATION
65 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
66 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
67 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
68 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
69 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
70 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535209 AUTOMATION
71 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
72 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
73 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535209 AUTOMATION
74 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
75 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
76 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
77 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
78 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
79 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
80 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535209 AUTOMATION
81 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
82 B6029692 นายลุกมัน มามุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535209 AUTOMATION
83 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
84 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
85 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
86 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
87 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
88 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
89 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
90 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
91 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
92 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
93 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
94 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
95 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
96 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
97 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
98 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
99 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
100 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
101 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
102 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
103 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
104 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
105 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
106 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
107 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
108 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
109 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
110 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
111 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
112 B6016258 นางสาวนริศรา หนองพุททรา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
113 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
114 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
115 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
116 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535209 AUTOMATION
117 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
118 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
119 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
120 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535209 AUTOMATION
121 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 535209 AUTOMATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ