ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
2 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
3 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
4 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
5 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
6 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
7 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
8 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
9 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
10 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
11 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
12 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
13 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
14 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
15 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
16 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
17 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
18 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
19 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
20 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
21 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
22 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
23 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
24 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
25 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
26 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
27 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
28 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
29 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
30 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
31 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
32 B6130367 นายยุทธพิชัย ลิไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
33 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
34 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
35 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
36 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
37 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
38 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
39 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
40 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
41 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ