ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
2 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
3 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
4 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
5 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
6 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
7 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
8 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
9 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
10 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
11 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
12 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
13 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
14 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
15 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
16 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
17 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
18 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
19 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
20 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
21 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
22 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
23 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
24 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
25 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
26 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
27 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
28 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
29 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
30 B5912643 นายอดิศร บึงมุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
31 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
32 B5915972 นายชากีรีน บากา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
33 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
34 B5917204 นายอนุกูล พลศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
35 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
36 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
37 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
38 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
39 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
40 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
41 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
42 B5720323 นางสาวสุดารัตน์ จรจังหรีด CPE 2 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
43 B5720651 นายสิทธิชัย สิริฤทธิกุลชัย CPE 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
44 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม Automotive Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
45 B5800476 นายชาญวิทย์ ภู่เกิด EE 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
46 B5804412 นายเรวัฒน์ ศรีษะทาน EE 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
47 B5820559 นายจักรพันธ์ วงค์หล่ำ EE 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
48 B5825059 นายสรัล สังขรัตน์ EE 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
49 B5901463 นายกำพล นนแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
50 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
51 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
52 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
53 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
54 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 2 W 0 535203 INTERNET OF THINGS
55 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
56 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
57 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
58 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
59 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
60 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
61 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
62 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
63 B5911844 นายกฤตินันท์ จันลาวงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
64 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
65 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
66 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
67 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
68 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
69 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
70 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
71 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
72 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
73 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
74 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
75 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
76 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
77 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
78 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
79 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
80 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
81 B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
82 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
83 B5922604 นางสาวจรินยา ถ้ำกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
84 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
85 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
86 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
87 B5702046 นายชนะเกียรติ ปาจี EE 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
88 B5703418 นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร CPE 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
89 B5705153 นางสาวนภัสสร เกิดลาภ CPE 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
90 B5722044 นายนนท์ปวิธ เดชบุญ EE 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
91 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน CPE 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
92 B5814824 นายบัญชา นนพละ CPE 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
93 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
94 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
95 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
96 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
97 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
98 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
99 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
100 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
101 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
102 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
103 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
104 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
105 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
106 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
107 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
108 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
109 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
110 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
111 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
112 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง CE 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
113 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
114 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
115 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
116 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
117 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
118 B5916559 นายโสภณ เกลี้ยงมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
119 B5917341 นางสาวนิตยา นันตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
120 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
121 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
122 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 3 535203 INTERNET OF THINGS
123 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
124 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 535203 INTERNET OF THINGS
125 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
126 B5928378 นายชลอมเพชร พรหมบุบผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 0 535203 INTERNET OF THINGS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ