ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
2 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
3 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
4 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
5 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
6 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ทำสวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
7 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
8 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
9 B5901043 นายจักรี ไชยบำรุง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
10 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
11 B5901463 นายกำพล นนแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
12 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
13 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
14 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
15 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
16 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
17 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
18 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
19 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
20 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
21 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
22 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
23 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
24 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
25 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
26 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
27 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
28 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
29 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
30 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
31 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
32 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
33 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
34 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
35 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
36 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
37 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
38 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
39 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
40 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
41 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
42 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
43 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
44 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
45 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
46 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
47 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
48 B5908387 นายนครินทร์ บุญมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
49 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
50 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
51 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
52 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
53 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
54 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
55 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
56 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
57 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
58 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
59 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
60 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
61 B5910892 นางสาวไอรดา พิมพ์อักษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
62 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
63 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง CE 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
64 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
65 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
66 B5911844 นายกฤตินันท์ จันลาวงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
67 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
68 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
69 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
70 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
71 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
72 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
73 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
74 B5912643 นายอดิศร บึงมุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
75 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
76 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
77 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
78 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
79 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
80 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
81 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
82 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
83 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
84 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
85 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
86 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
87 B5915972 นายชากีรีน บากา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
88 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
89 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี PE 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
90 B5916559 นายโสภณ เกลี้ยงมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
91 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
92 B5917181 นางสาวประภาพรรณ แก้วทะเล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
93 B5917204 นายอนุกูล พลศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
94 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
95 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
96 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
97 B5917341 นางสาวนิตยา นันตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
98 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
99 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
100 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
101 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
102 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
103 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
104 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
105 B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
106 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
107 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
108 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
109 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
110 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
111 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
112 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
113 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
114 B5922604 นางสาวจรินยา ถ้ำกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
115 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
116 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
117 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
118 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
119 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
120 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
121 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
122 B5928378 นายชลอมเพชร พรหมบุบผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING